Vývoj a organizační struktura Komunistické strany Československa

Projekt biografického slovníku vedoucích funkcionářů KSČ v letech 1921-1989

Komunistická strana Československa sehrála v moderních dějinách naší země mimořádně významnou úlohu. V éře meziválečné republiky představovala neopominutelnou opoziční politickou sílu. Léta okupace a druhé světové války ji zastihla v pozici důležitého hráče domácího a zahraničního odboje. Po roce 1945 byla klíčovou politickou stranou Národní fronty. V období let 1948–1989 si nárokovala výsadní mocenské postavení a byla určujícím politickým subjektem socialistické diktatury v Československu.

Hlubší poznání dějin KSČ není možné bez dostatku informací o jejích vedoucích představitelích. Za tímto účelem vzniká v Ústavu pro studium totalitních režimů publikace, která umožní rychlé získání přehledu o životě a politické kariéře vybraných komunistických politiků. Naši cílem je vytvořit biografický slovník, který se zařadí mezi základní příručky využitelné ke studiu dějin KSČ a českých a slovenských moderních dějin.

Biografický slovník vedoucích představitelů KSČ 1921–1989 zachytí podle jednotných kritérií osudy významných činitelů komunistické strany. Vznikne publikace, která umožní nejen rychlé získání přehledu o životě a politické kariéře vybraných politiků, ale díky přiřazení seznamu základních pramenů a literatury ke každému biografickému heslu může posloužit také jako základní východisko k hlubšímu studiu témat spojených s personáliemi komunistické strany. Kromě životopisných medailonů bude kniha obsahovat také úvodní studii nastiňující problematiku vzniku a proměn KSČ a KSS a zejména jejich volených orgánů v širším kontextu dějin Československa.

V heslové části publikace budou zpracovány osudy funkcionářů KSČ a KSS, kteří v letech 1921–1989 byli členy vybraných řídících stranických orgánů nebo jinak zásadním způsobem ovlivňovali činnost KSČ. Biografická hesla budou vycházet nejen z relevantní odborné literatury, nýbrž také z původního výzkumu archivních pramenů. Na přípravě jednotlivých hesel pracují kromě vybraných badatelů ÚSTR také externí spolupracovníci z českých a slovenských historiografických institucí.

Ve třetí části knihy bude umístěna stručná chronologie nejvýznamnějších událostí z dějin KSČ a další přílohy vztahující se k personáliím českého a slovenského komunismu.

Kritéria pro výběr osobností do hesláře

Záměrem tvůrců projektu bylo reflektování komplikované a často se měnící organizační struktury KSČ. Do biografického slovníku budou zahrnuti funkcionáři působící v níže uvedených funkcích.

 • předseda KSČ
 • první tajemník ÚV KSČ a ÚV KSS
 • generální tajemník ÚV KSČ a ÚV KSS
 • generální tajemník KSČ a KSS
 • zástupce generálního tajemníka KSČ
 • tajemník ÚV KSČ
 • člen (kandidát) předsednictva ÚV KSČ a ÚV KSS
 • člen (kandidát) politického byra ÚV KSČ
 • člen (kandidát) byra ÚV KSS
 • člen užšího výkonného výboru KSČ
 • člen sekretariátu ÚV KSČ a ÚV KSS
 • člen organizačního sekretariátu ÚV KSČ
 • člen orgbyra ÚV KSČ
 • člen politického sekretariátu ÚV KSČ
 • člen ústředního sekretariátu ÚV KSČ
 • člen legálního vedení KSČ (1938 – do rozpuštění strany 27. 12. 1938)
 • člen moskevského vedení KSČ (od 20. 10. 1938)
 • člen zahraničního byra KSČ v Moskvě (od 1943)
 • člen zahraničního byra KSČ v Paříži (1939–1940)
 • člen ilegálního vedení KSČ a KSS
 • člen zemského vedení KSČ na Moravě (1941–1945)
 • člen vedení KSČ v Sudetech
 • předseda ústřední kontrolní a revizní komise
 • předseda komise stranické kontroly
 • předseda ústřední revizní komise KSČ
 • předseda kontrolní komise
 • předseda revizní komise
 • člen byra ÚV KSČ pro řízení stranické práce v českých zemích 1968–1971
 • člen výboru pro řízení stranické práce v českých zemích 1988–1989

Obecná struktura hesla pro Biografický slovník vedoucích představitelů KSČ 1921–1989

Každé heslo pro biografický slovník vzniká na základě předem stanovené obecné struktury, která je společná pro všechny zpracovávané portréty. Jednotlivá hesla se budou lišit rozsahem, jenž je určen jednak pozicí funkcionáře v organizační struktuře KSČ a také objemem dostupných pramenů. V případě, že se autorovi hesla nepodaří získat dostatek materiálu pro napsání plnohodnotného biografického portrétu, může se tak stát především u některých funkcionářů ze zakladatelského období KSČ na počátku 20. let, bude příslušná osobnost uvedena alespoň v závěrečném jmenném přehledu s uvedením základních zjištěných informací.

Obecná struktura hesla:

 1. jméno a příjmení funkcionáře
 2. občanské zaměstnání, nejvyšší dosažená stranická nebo státní funkce
 3. datum a místo narození
 4. datum a místo úmrtí
 5. portrétní fotografie
 6. sociální původ, rodinné zázemí
 7. vzdělání
 8. průběh politické kariéry (včetně členství v jiných stranách, v orgánech státu nebo samosprávy případně ve společenských organizacích) – tento bod bude zahrnovat také příslušnost k různým stranickým frakcím, stranické vzdělání, chování ve zlomových obdobích celostranického nebo celostátního významu, stranické tresty, věznění nebo jiná forma perzekuce z politických i jiných důvodů; u nejvýznamnějších funkcionářů by se měly objevit také stručné charakteristiky jejich politického stylu i chování ve volných chvílích mimo politiku (mohou se objevit také citáty slavných nebo typických výroků popisovaného funkcionáře, obecně rozšířené fámy o něm apod.).
 9. stručný nástin dalších osudů po ukončení politické kariéry
 10. odkazy na literaturu a další prameny k uvedené osobě:
 1. vlastní tvorba funkcionáře (paměti, odborná nebo politická literatura, jiný druh literatury případně další umělecká díla)
 2. odborná i popularizační literatura pojednávající o funkcionáři – monografie, biografické práce zahrnující více osob a biografické slovníky, studie nebo delší články v odborných periodikách (zejména pokud nejsou k dispozici moderní monografie)
 3. archivní prameny (zejména osobní fondy, archivy institucí nebo orgánů, kde funkcionář působil, rozhovory s pamětníky atd.)
 4. jiné druhy pramenů a umělecké tvorba věnovaná funkcionáři (např. filmy, pomníky, sbírky básní atp.) – u vrcholných funkcionářů bude z prostorových důvodů nutné uvést pouze výběr zahrnující nejvýznamnější díla

Základní literatura

A: Biografie a biografické příručky
 • Biografický slovník českých zemí. Řada vydávaná Historickým ústavem AV ČR.
 • GALANDAUER, Jan: Bohumír Šmeral (1880–1914), Praha, 1981.
 • GALANDAUER, Jan: Bohumír Šmeral: 1914–1941, Praha 1986.
 • HELEŠIC, František: Pseudonymy, šifry a značky redaktorů a spolupracovníků ústředního tisku KSČ v letech 1920–1938, Revue dějin socialismu 2/1968, s. 216–226.
 • HELEŠIC, František: Skuteční šéfredaktoři a redaktoři Rudého práva, Příspěvky k dějinám KSČ 5/1967, s. 744–753.
 • HOLÁ, Věra: Jan Šverma 1901–1944, Praha 1985.
 • KAPLAN, Karel: Antonín Novotný – vzestup a pád „lidového“ aparátčíka, Brno 2011.
 • KAPLAN, Karel: Kronika komunistického Československa. Klement Gottwald a Rudolf Slánský, Brno 2009.
 • KAPLAN, Karel – KOSATÍK, Pavel: Gottwaldovi muži, Praha–Litomyšl 2004.
 • Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století, Praha1994
 • KNAPÍK, Jiří: Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948–1953. Biografický slovník stranických a svazových funkcionářů, státní administrativy, divadelních a filmových pracovníků, redaktorů, Praha 2002.
 • KNAPÍK, Jiří: Kdo spoutal naši kulturu. Portrét stalinisty Gustava Bareše, Přerov 2000.
 • Kol. autorů: Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948–1989. Ministři a jejich náměstci, Praha 2009.
 • MATĚJKA, Jaroslav: Gottwald, Praha 1971.
 • PÁVOVÁ, Jana: Demagog ve službách strany. Portrét komunistického politika a ideologa Václava Kopeckého, Praha 2008.
 • PERNES, Jiří: Komunistky s fanatismem v srdci, Praha 2006.
 • PERNES, Jiří: Takoví nám vládli. Komunističtí prezidenti Československa a doba, v níž žili, Praha 2010.
 • PERNES, Jiří – POSPÍŠIL, Jaroslav – LUKÁŠ, Antonín: Alexej Čepička. Šedá eminence rudého režimu, Praha 2009.
 • PEŠEK, Ján a kolektiv: Aktéri jednej éry na Slovensku 1949–1989. Personifikácia politického vývoja, Prešov 2003.
 • PEŠEK, Jan: Centrum moci. Aparát Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska 1948–1989, Bratislava 2006.
 • Politická elita meziválečného Československa 1918–1938. Kdo byl kdo za první republiky, Praha 1998.
 • Příruční slovník k dějinám KSČ, Praha 1964.
 • ŠTVERÁK, František: Schematismus k dějinám Komunistické strany Československa (1921–1992). Základní informace o ústředních orgánech a biografické údaje o vedoucích představitelích strany, Praha 2010.
 • ŠUMBEROVÁ, Ludmila: Antonín Zápotocký: 1884–1957, Praha 1984.
 • TOMEŠ, Josef a kol.: Český biografický slovník XX. století I-III., Praha-Litomyšl 1999.
 • TOMEŠ, Josef: Průkopníci a pokračovatelé. Osobnosti v dějinách české sociální demokracie 1878–2005, Praha 2005.
B: Literatura memoárového charakteru
 • BIĽAK, Vasil: Paměti Vasila Biľaka I., II, Praha 1991.
 • BEER, Fritz: ...a tys na Němce střílel, dědo?, Praha 2008.
 • BUDÍN, Stanislav: Jak to vlastně bylo, Praha 2008.
 • CÍSAŘ, Čestmír: Člověk a politik. Kniha vzpomínek a úvah, Praha 1998.
 • CÍSAŘ, Čestmír: Paměti. Nejen o zákulisí Pražského jara, Praha 2005.
 • CÍSAŘ, Čestmír: Moji českoslovenští prezidenti, Praha 2006.
 • ČERNÝ, Rudolf: Antonín Novotný. Vzpomínky prezidenta, Praha 2008.
 • DUBČEK, Alexander: Naděje umírá poslední. Vlastní životopis Alexandra Dubčeka, Praha 1993.
 • HÁJEK, Jiří: Paměti, Praha 1997.
 • FUČÍK, Julius: Reportáž, psaná na oprátce, Praha 1995.
 • KAPLAN, Karel: Mocní a bezmocní, Toronto 1989.
 • KOLMAN, Arnošt: Zaslepená generace. Paměti starého bolševika, Brno 2005.
 • KREIBICH, Karel: Těsný domov - širý svět, Liberec 1968.
 • LONDON, Artur: Doznání. V soukolí pražského procesu, Praha 1990.
 • MLYNÁŘ, Zdeněk: Mráz přichází z Kremlu, Praha 1990.
 • REIMAN, Pavel: Ve dvacátých letech. Vzpomínky, Praha 1966.
 • REINEROVÁ, Lenka: Barva slunce a noci, Praha 1969.
 • SLÁNSKÁ, Josefa: Zpráva o mém muži, Praha 1990.
 • ŠIK, Ota: Jarní probuzení. Iluze a skutečnosti, Praha 1990.
 • ŠMERAL, Bohumír: Pravda o sovětském Rusku, Praha 1966.
 • ŠTĚTKA, Josef: Obžalován z velezrady, Praha 1961.
 • ŠTROUGAL, Lubomír: Paměti a úvahy, Praha 2009.
 • ŠVERMOVÁ, Marie: Paměti, Praha 2008.
 • WEIL, Jiří: Dřevěná lžíce, Praha 1993.
 • WEIL, Jiří: Moskva – hranice, Praha 1991.


Elektronická prezentace: Vedoucí funkcionáři Komunistické strany Československa 1921–1989