Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje (10. května 2016)

V úterý dne 10. května 2016 se v budově Úřadu vlády ČR, Strakově akademii, uskutečnilo slavnostní předání pamětních dekretů a odznaků účastníkům odboje a odporu proti komunismu oceněným Etickou komisí České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.

K oceněným účastníkům odboje a odporu proti komunismu a všem přítomným promluvili čestní hosté senátor Jiří Oberfalzer a předsedkyně Konfederace politických vězňů ČR, MUDr. Naděžda Kavalírová. Za Etickou komisi ČR pronesl proslov Mgr. Miloš Rejchrt. Dále se slova ujal předseda Etické komise ČR, Mgr. Jiří Kaucký, který poté předal oceněným účastníkům odboje a odporu proti komunismu pamětní dekrety a pamětní odznaky.

V rámci slavnostního ceremoniálu byli oceněni účastníci odboje a odporu proti komunismu Josef Hořák a Břetislav Dofek. In memoriam byli oceněni Ladislav Hošťálek, Jiří Koutník, Hildegarda Přiklopilová a Ing. Jaroslav Straka, za které si ocenění převzali jejich rodinní příslušníci.

Slavnostního předávání ocenění se zúčastnili senátor PhDr. Tomáš Grulich a vedoucí Úřadu vlády ČR Ing. Pavel Dvořák.

Ministra kultury zastoupil první náměstek Mgr. Patrik Košický. Za ministra obrany se slavnostního ceremoniálu zúčastnila JUDr. Alena Netolická, náměstkyně pro řízení Sekce právní Ministerstva obrany.

Slavnostnímu ceremoniálu byli přítomni rovněž hosté ze Slovenska, zejména předseda Správní rady Ústavu pamäti národa v Bratislavě PaeDr. ThDr. Ondrej Krajňák, PhD.

Dalšími čestnými hosty byli Ing. Petr Špirhanzl, státní tajemník Úřadu vlády ČR, předsedkyně Rady Ústavu pro studium totalitních režimů PhDr. Emilie Benešová, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., ředitelka Archivu bezpečnostních složek Mgr. Světlana Ptáčníková, ředitel Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D., ředitel odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany plk. PhDr. Eduard Stehlík, MBA a další čestní hosté.

Medailonky oceněných:

  • Josef Hořák (nar. 1933) – převzal ocenění za aktivní působení ve skupině Ladislava Samšeňáka a Jiřího Syrového a za soustavnou a dlouhodobou činnost v rámci společenství Koinótés, (osvědčení uděleno dle § 3 odst. 3 a § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb);
  • Ladislav Hošťálek (nar. 1923, zemř. 1984) – byl oceněn za poskytnutí pomoci dvěma členům odbojové skupiny „Hory Hostýnské“ (Sigmundu Bakalovi a Metoději Čechovi) v srpnu 1950 v Opatovicích, a za účast na uschování zbraní členů skupiny v lednu 1951 v Paršovicích (ocenění uděleno dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.); ocenění převzala dcera pana Ladislava Hošťálka, paní Marie Bruštíková;
  • Jiří Koutník (nar. 1920, zemř. 1995) – byl oceněn za veřejné postoje bránící kolektivizaci, kterými v obci Plačice, okres Hradec Králové, v období od roku 1948 do června 1951, zejména pak v roce 1950, projevoval odpor proti kolektivizaci venkova, za což byl závažně postižen (ocenění uděleno dle § 3 odst. 4 zákona č. 262/2011 Sb.); ocenění převzala dcera pana Jiřího Koutníka, Ing. Ludmila Havránková;
  • Hildegarda Přiklopilová (nar. 1924, zemř. 2014) – byla oceněna za poskytnutí noclehu, fotoaparátu, informací o Jáchymovských dolech a další pomoci Josefu Sládkovi v květnu 1948 v přesvědčení, že tyto informace a fotografie využije v zahraničí v boji proti komunistickému režimu v Československu, popř. je k obdobnému využití předá v zahraničí Stanislavu Slatinskému (ocenění uděleno dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.); ocenění převzal syn paní Hildegardy Přiklopilové, pan Jan Přiklopil;
  • Ing. Jaroslav Straka (nar. 1925, zemř. 1985) – byl oceněn za aktivní působení v období od první dekády července 1948 do 14. srpna 1948 v odbojové skupině „Erqije“ napojené prostřednictvím jejího velitele Radomíra Kleina-Jánského a Jana Schneidera na zpravodajskou službu demokratického státu (ocenění uděleno dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.); ocenění převzala manželka pana Ing. Jaroslava Straky, paní Eva Straková;
  • Břetislav Dofek (nar. 1930) – byl oceněn za jeho dlouhodobé protikomunisticky zaměřené statečné postoje, které konsistentně zastával nejpozději od podzimu 1949, kdy se rozhodl k ilegálnímu návratu ze zahraničí, a na nichž setrval v době výkonu trestu odnětí svobody mezi lety 1950 až 1964, a to zejména přípravou k útěku z výkonu trestu odnětí svobody v Jáchymovských dolech v roce 1950 s plánovaným odchodem do zahraničí a následným vyzrazením zpravodajsky cenných informací zahraniční zpravodajské službě (ocenění uděleno dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.); ocenění převzal zástupce pana Břetislava Dofka, pan Milan Sehnal.

Zahájení slavnostního ceremoniálu Projev člena Etické komise Miloše Rejchrta Projev senátora Jiřího Oberfalzera Projev předsedkyně Konfederace politických vězňů ČR Naděždy Kavalírové Projev předsedy Etické komise Jiřího Kauckého Předání pamětního dekretu a odznaku Josefu Hořákovi Předání pamětního dekretu a odznaku Ing. Ludmile Havránkové, která převzala ocenění in memoriam za pana Jiřího Koutníka Předání pamětního dekretu a odznaku Evě Strakové, která převzala ocenění in memoriam za Ing. Jaroslava Straku Předání pamětního dekretu a odznaku Janu Přiklopilovi, který převzal ocenění in memoriam za paní Hildegardu Přiklopilovou Předání pamětního dekretu a odznaku Marii Bruštíkové, která převzala ocenění in memoriam za pana Ladislava Hošťálka Předání pamětního dekretu a odznaku Milanu Sehnalovi, který převzal ocenění za pana Břetislava Dofka Slavnostní ceremoniál Účastníci slavnostního ceremoniálu Gratulace Gratulace Gratulace Gratulace Gratulace Neformální pokračování slavnostního odpoledne Paní Eva Straková s rodinou Pan Jan Přiklopil Společné foto se členy Etické komise Neformální pokračování slavnostního odpoledne Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu pan Josef Hořák Paní Marie Bruštíková, která převzala ocenění účastníka odboje a odporu proti komunismu in memoriam za pana Ladislava Hošťálka Pan Jan Přiklopil, který převzal ocenění účastníka odboje a odporu proti komunismu in memoriam za paní Hildegardu Přiklopilovou Paní Eva Straková, která převzala ocenění účastníka odboje a odporu proti komunismu in memoriam za Ing. Jaroslava Straku Ing. Ludmila Havránková, která převzala ocenění účastníka odboje a odporu proti komunismu in memoriam za pana Jiřího Koutníka Pan Milan Sehnal s manželkou, který převzal ocenění účastníka odboje a odporu proti komunismu za pana Břetislava Dofka Neformální pokračování slavnostního odpoledne Neformální pokračování slavnostního odpoledne Rozhovor s novináři Rozhovor s novináři