Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje (26. září 2017)

V úterý dne 26. září 2017 se v budově Úřadu vlády ČR, Strakově akademii, uskutečnilo slavnostní předávání pamětních dekretů a odznaků účastníkům odboje a odporu proti komunismu oceněným Etickou komisí České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.

K oceněným účastníkům odboje a odporu proti komunismu a všem přítomným promluvili čestní hosté, a to ministr kultury, Mgr. Daniel Herman a předseda Správní rady Ústavu pamäti národa v Bratislavě, PaedDr. ThDr. Ondrej Krajňák, PhD. Za Etickou komisi ČR pronesl proslov prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. Dále se slova ujal předseda Etické komise ČR, Mgr. Jiří Kaucký, který poté předal oceněným účastníkům odboje a odporu proti komunismu pamětní dekrety a pamětní odznaky.

Slavnostního předávání ocenění se dále zúčastnili přední představitelé Úřadu vlády ČR (vedoucí Úřadu vlády ČR, Ing. Pavel Dvořák a státní tajemník Úřadu vlády ČR, Ing. Petr Špirhanzl), senátoři Jiří Oberfalzer a PhDr. Tomáš Grulich, předsedkyně Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, PhDr. Emilie Benešová, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., ředitelka Archivu bezpečnostních složek, Mgr. Světlana Ptáčníková, ředitel odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany, plk. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA a další zástupci ministerstva obrany, ministerstva vnitra, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Konfederace politických vězňů a dalších spolupracujících institucí (ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, prof. Miroslav Vaněk, ředitel Vojenského historického ústavu Praha, plk. Mgr. Aleš Knížek, ředitelka Národního archivu, PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitel Hornického muzea Příbram, PaedDr. Josef Velfl, autoři projektu Mene Tekel, Mgr. Jan Řeřicha a MgA. Daniela Řeřichová).

V rámci slavnostního ceremoniálu byli oceněni účastníci odboje a odporu proti komunismu Ludmila Hermanová, Jaromír Kampas, Ing. Ivan Pokorný, Pavel Votický, Milan Procházka, Jiří Novák a Stanislav Šmic. In memoriam byli oceněni Jan Přikryl, PhDr. Adolf Žerdík, Vladimír Pavlů a Jaroslav Melichar, za které si ocenění převzali jejich rodinní příslušníci.

Medailonky oceněných:

 • Pan Jan Přikryl (nar. 1913, zemř. 1949) – byl oceněn za aktivní působení v odbojové skupině „Světlana“ v březnu 1949, kdy byl nápomocen vyhledání bunkrů, kam by se mohli ukrýt lidé, kteří vstoupili po únoru 1948 do ilegality a dále rovněž ukryl množství zbraní odbojové skupiny „Světlana“, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb. Pan Jan Přikryl byl dne 12.07.1949 zastřelen příslušníky pohraniční stráže v blízkosti českoněmecké hranice při pokusu o její překročení; žádost podala dcera, paní Božena Kocůrková.
 • Pan PhDr. Adolf Žerdík (nar. 1928, zemř. 1999) – byl oceněn za aktivní působení v protikomunistické skupině Studentská křesťanská legie (SKŘEL), které spočívalo v kontaktování potenciálních členů protikomunistické skupiny SKŘEL za účelem jejich vstupu do skupiny, přičemž dále mimo jiné i schraňoval protikomunistické letáky skupiny, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.; žádost podala manželka, paní Zdenka Žerdíková.
 • Pan Vladimír Pavlů (nar. 1925, zemř. 1980) – byl oceněn za aktivní působení v protikomunistické skupině okolo Karla Matějky, které spočívalo v plnění funkce informační spojky, zajištění vyhotovení falešných dokladů pro Karla Matějku a plnění jeho dalších úkolů, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.; žádost podala manželka, paní Bohuslava Pavlů.
 • Paní Ludmila Hermanová, roz. Olšaníková (nar. 1936) – převezme osvědčení za to, že poskytla v roce 1956 pomoc agentu americké zpravodajské služby Lumíru Pavlíkovi, kdy se tohoto snažila chránit před tehdejšími bezpečnostními složkami v době jeho pobytu v bytě rodičů paní Ludmily Hermanové a dále že se snažila aktivně pomáhat při rozšiřování činnosti Lumíra Pavlíka, čímž naplnila formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.
 • Pan Ing. Ivan Pokorný (nar. 1964) – převezme osvědčení za šíření informací z poslechu rádia Hlas Ameriky a rovněž za vyhotovení a umístění v Domově mládeže v Ústí nad Labem dne 13.11.1982 na smutečně vyzdobené nástěnce písemného vyjádření nesouhlasu s komunistickým režimem, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle ust. § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.
 • Pan Jaroslav Melichar (nar. 1921, zemř. 1993) – byl oceněn za poskytnutí noclehu, opakovanou potravinovou, finanční a další podporu Benediktu Bednářovi v roce 1949, s vědomím, že tento vykonává v Československu protikomunistickou činnost a je sledován bezpečnostními orgány a za jeho aktivní zapojení do zakládání pobočky K-231 pro okres Brno-venkov, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.; žádost podala manželka, paní Marie Melicharová.
 • Pan Pavel Votický (nar. 1969) – byl oceněn za protikomunistickou činnost spočívající v autorství a vylepení protikomunistického plakátu dne 20.02.1986 na železniční zastávce v Lovosicích související s další jeho protikomunistickou činností spočívající ve zničení dvou sovětských vlajek, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle ust. § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2011 Sb.
 • Pan Milan Procházka (nar. 1935) – převezme osvědčení za aktivní působení v protikomunistické skupině Evžena Paloncého, které spočívalo v rozšiřování protikomunistických letáků, hlídání při vylepování protikomunistických plakátů vyhotovených k příležitosti výročí narození československého prezidenta Edvarda Beneše a doručování dopisů do mrtvých schránek, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.
 • Pan Jiří Novák (nar. 1952) – převezme osvědčení za veřejné politické a společenské protikomunistické postoje kritizující komunistický režim a jeho představitele vyjádřené především od konce roku 1978 do února 1979, za což byl závažně postižen, čímž naplnil znaky odboje a odporu proti komunismu dle ust. § 3 odst. 4 písm. zákona č. 262/2011 Sb.
 • Pan Stanislav Šmic (nar. 1927) – převezme osvědčení v zastoupení svého syna za poskytnutí noclehu a podpory v roce 1949 Richardu Ledererovi s vědomím, že tento na území Československa vyvíjí protikomunistickou činnost ve spojení se západní zpravodajskou službou a skrývá se před bezpečnostními orgány, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.
 • Pan Jaromír Kampas (nar. 1927) – který se slavnostního předávání ocenění ze zdravotních důvodů nezúčastní, osvědčení obdržel za svou protikomunistickou činnost spočívající především v rozšiřování nezkreslených informací, kterou vyvíjel jako jednatel Svazu přátel USA v Jihlavě v době před 25.02.1948 a zároveň za své protikomunistické postoje zastávané v době nesvobody do svého zatčení v roce 1949, za něž byl závažně postižen, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 5 zákona č. 262/2011 Sb. a formu odboje a odporu dle § 3 odst. 4 zákona č. 262/2011 Sb.

Pamětní odznak účastníka odboje a odporu proti komunismu Projev ministra kultury Daniela Hermana Projev člena Etické komise Jana Sokola Proslov předsedy Správní rady Ústavu pamäti národa v Bratislavě Ondreje Krajňáka Proslov předsedy Etické komise Jiřího Kauckého Předání pamětního dekretu a odznaku panu Milanovi Procházkovi Pan Pavel Šmic, který převzal ocenění in memoriam za pana Stanislava Šmice Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu pan Pavel Votický Pan Tomáš Pavlů, který převzal ocenění in memoriam za paní Bohuslavu Pavlů Paní Zdenka Žerdíková, která převzala ocenění in memoriam za pana Adolfa Žerdíka Paní Božena Kocůrková, dcera oceněného in memoriam pana Jana Přikryla Paní Marie Melicharová, manželka oceněného in memoriam pana Jaroslava Melichara Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu pan Jiří Novák Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu pan Ivan Pokorný Oceněná účastnice odboje a odporu proti komunismu paní Ludmila Hermanová