O Etické komisi

Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (dále jen „Etická komise“) je nezávislým správním orgánem, který byl zřízen zákonem č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu (dále jen „zákon č. 262/2011 Sb.“). Etická komise je specifickým správním orgánem vykonávajícím veřejnou moc při rozhodování o subjektivních právech jednotlivých žadatelů o vydání osvědčení účastníků odboje a odporu proti komunismu. Z výše uvedeného vyplývá zvláštní záměr zákonodárce vytvořit správní orgán, který má být v maximální možné míře nezávislý díky svému složení danému zvláštní metodou volby či jmenování jednotlivých členů se bude věnovat i etickému rozměru jednotlivých kauz.

Etická komise se skládá z devíti členů. Po dvou členech, ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 262/2011 Sb., volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Senát Parlamentu ČR, Vláda ČR a Rada Ústavu pro studium totalitních režimů, jednoho člena pak jmenuje a odvolává prezident republiky. Předsedu Etické komise volí a odvolává vláda z členů volených vládou. Zákon č. 262/2011 Sb. tak pluralitou orgánů, které volí členy Etické komise, umocňuje nestrannost tohoto kolegiálního orgánu po personální stránce. Členem Etické komise může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je spolehlivá a bezúhonná. Členství v Etické komisi je veřejnou funkcí, funkční období je pět let a nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou.

V současné době funkci předsedy Etické komise vykonává doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. (zvolen vládou dne 26. října 2020).

Místopředsedou Etické komise byl na prvním jednání Etické komise dne 11. června 2012 zvolen PhDr. Prokop Tomek, Ph.D. (zvolen Poslaneckou sněmovnou dne 10. února 2012), a členy Etické komise jsou:

František Bublan (zvolen vládou dne 29. března 2021),

doc. JUDr. Petr Pithart, CSc. (zvolen Radou Ústavu pro studium totalitních režimů dne 21. listopadu 2016),

Ludmila Rakušanová (zvolena Radou Ústavu pro studium totalitních režimů dne 21. listopadu 2016),

prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. (zvolen Vládou dne 2. května 2012),

Mgr. Miloš Rejchrt (zvolen Senátem dne 18. ledna 2017),

PhDr. Jiří Rajlich (zvolen Poslaneckou sněmovnou dne 11. ledna 2017)

a

PhDr. Petr Blažek, Ph.D. (zvolen Senátem dne 18. ledna 2017).

Etická komise je nezávislým správním orgánem, který rozhoduje podle § 7 odst. 1 zákona č. 262/2011 Sb., především o odvoláních proti rozhodnutím Ministerstva obrany České republiky (dále jen „Ministerstvo obrany“) podle § 6 odst. 3 a 6 téhož zákona. Ministerstvo obrany v případě, že nejsou splněny podmínky pro vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu, vydá rozhodnutí o tom, že toto osvědčení nevydá. Etická komise tedy řeší případy hraniční a po věcné i právní stránce komplikované. S účinnosti od 1. srpna 2016 byl podstatně novelizován zákon č. 262/2011 Sb., přičemž tato novela i významně rozšířila působnost Etické komise jako správního orgánu. Etická komise je od účinnosti této zatím poslední novely příslušná i k provedení přezkumného řízení nebo k rozhodnutí o obnově řízení. Etická komise tedy není poradním nebo obdobným orgánem jako např. rozkladová komise ministra, nýbrž je správním orgánem vykonávajícím veřejnou moc při rozhodování o subjektivních právech jednotlivých žadatelů o vydání osvědčení účastníků odboje a odporu proti komunismu.

Etická komise zahájila svou činnost na svém prvním jednání dne 11. června 2012. Na tomto jednání dle § 7 odst. 6 zákona č. 262/2011 Sb. a v souladu s § 134 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, přijala svůj Jednací řád, který stanovuje podrobná pravidla pro její jednání. Jednání Etické komise se konají v budově Strakovy akademie, tedy v sídle Úřadu vlády České republiky, které je taktéž na základě usnesení vlády České republiky č. 332/2012, o materiálním zabezpečení činnosti Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu, ze dne 9. května 2012 i sídlem Etické komise.

Účastníkům odboje a odporu proti komunismu, v jejichž případech Etická komise změnila rozhodnutí Ministerstva obrany tak, že vydala osvědčení, jsou předávány pamětní odznaky účastníka odboje a odporu proti komunismu a pamětní dekrety v rámci slavnostního ceremoniálu, který se koná v budově Úřadu vlády ČR za přítomnosti vysokých státních představitelů moci zákonodárné i výkonné.

Členové Etické komise nebyli od vzniku Etické komise dne 17.11.2011 do 31.07.2016 za svoji činnost nijak finančně honorováni. Dne 01.08.2016 vstoupila v účinnost novela zákona č. 262/2011 Sb. (zákon č. 195/2016 Sb.), na základě které byl doplněn § 7 odst. 8 tohoto zákona o následující větu: „Členové Komise jsou za svou činnost odměňováni na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.“ Na základě uvedeného uzavřel Úřad vlády ČR se členy Etické komise dohody o pracovní činnosti, přičemž odměna člena Etické komise činí 15.000 Kč měsíčně, odměna předsedy Etické komise pak 17.000 Kč měsíčně.