O Etické komisi

Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (dále jen „Etická komise“) je nezávislým správním orgánem, který byl zřízen zákonem č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu (dále jen „zákon č. 262/2011 Sb.“). Etická komise je specifickým správním orgánem vykonávajícím veřejnou moc při rozhodování o subjektivních právech jednotlivých žadatelů o vydání osvědčení účastníků odboje a odporu proti komunismu. Z výše uvedeného vyplývá zvláštní záměr zákonodárce vytvořit správní orgán, který má být v maximální možné míře nezávislý díky svému složení danému zvláštní metodou volby či jmenování jednotlivých členů se bude věnovat i etickému rozměru jednotlivých kauz.

Etická komise se skládá z devíti členů. Po dvou členech, ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 262/2011 Sb., volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Senát Parlamentu ČR, Vláda ČR a Rada Ústavu pro studium totalitních režimů, jednoho člena pak jmenuje a odvolává prezident republiky. Předsedu Etické komise volí a odvolává vláda z členů volených vládou. Zákon č. 262/2011 Sb. tak pluralitou orgánů, které volí členy Etické komise, umocňuje nestrannost tohoto kolegiálního orgánu po personální stránce. Členem Etické komise může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je spolehlivá a bezúhonná. Členství v Etické komisi je veřejnou funkcí, funkční období je pět let a nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou.

V současné době funkci předsedy Etické komise vykonává doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. (zvolen vládou dne 26. října 2020).

Členy Etické komise jsou:

Mgr. František Bublan (zvolen vládou dne 29. března 2021, s účinností od dne 01.04.2021),

JUDr. Stanislav Devátý, Dr. (zvolen Radou Ústavu pro studium totalitních režimů 18. listopadu 2021, s účinností od téhož dne),

Ludmila Rakušanová (zvolena Radou Ústavu pro studium totalitních režimů 18. listopadu 2021, s účinností od téhož dne),

Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D. (zvolen Senátem dne 15.12.2021, s účinností od dne 19.01.2022),

PhDr. Jan Kalous, Ph.D. (zvolen Poslaneckou sněmovnou dne 18.02.2022, s účinností od téhož dne),

Mgr. Jiří Zajíc (zvolen Poslaneckou sněmovnou dne 24.03.2022, s účinností od téhož dne),

PhDr. Petr Blažek, Ph.D. (zvolen Senátem dne 15.12.2021, s účinností od dne 19.01.2022).

Etická komise je nezávislým správním orgánem, který rozhoduje podle § 7 odst. 1 zákona č. 262/2011 Sb., především o odvoláních proti rozhodnutím Ministerstva obrany České republiky (dále jen „Ministerstvo obrany“) podle § 6 odst. 3 a 6 téhož zákona. Ministerstvo obrany v případě, že nejsou splněny podmínky pro vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu, vydá rozhodnutí o tom, že toto osvědčení nevydá. Etická komise tedy řeší případy hraniční a po věcné i právní stránce komplikované. S účinnosti od 1. srpna 2016 byl podstatně novelizován zákon č. 262/2011 Sb., přičemž tato novela i významně rozšířila působnost Etické komise jako správního orgánu. Etická komise je od účinnosti této zatím poslední novely příslušná i k provedení přezkumného řízení nebo k rozhodnutí o obnově řízení. Etická komise tedy není poradním nebo obdobným orgánem jako např. rozkladová komise ministra, nýbrž je správním orgánem vykonávajícím veřejnou moc při rozhodování o subjektivních právech jednotlivých žadatelů o vydání osvědčení účastníků odboje a odporu proti komunismu.


Etická komise zahájila svou činnost na svém prvním jednání dne 11. června 2012. Na tomto jednání dle § 7 odst. 6 zákona č. 262/2011 Sb. a v souladu s § 134 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, přijala svůj Jednací řád, který stanovuje podrobná pravidla pro její jednání. Jednání Etické komise se konají v budově Strakovy akademie, tedy v sídle Úřadu vlády České republiky, které je taktéž na základě usnesení vlády České republiky č. 332/2012, o materiálním zabezpečení činnosti Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu, ze dne 9. května 2012 i sídlem Etické komise.

Účastníkům odboje a odporu proti komunismu, v jejichž případech Etická komise změnila rozhodnutí Ministerstva obrany tak, že vydala osvědčení, jsou předávány pamětní odznaky účastníka odboje a odporu proti komunismu a pamětní dekrety v rámci slavnostního ceremoniálu, který se koná v budově Úřadu vlády ČR za přítomnosti vysokých státních představitelů moci zákonodárné i výkonné.

Členové Etické komise nebyli od vzniku Etické komise dne 17.11.2011 do 31.07.2016 za svoji činnost nijak finančně honorováni. Dne 01.08.2016 vstoupila v účinnost novela zákona č. 262/2011 Sb. (zákon č. 195/2016 Sb.), na základě které byl doplněn § 7 odst. 8 tohoto zákona o následující větu: „Členové Komise jsou za svou činnost odměňováni na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.“ Na základě uvedeného uzavřel Úřad vlády ČR se členy Etické komise dohody o pracovní činnosti, přičemž odměna člena Etické komise činí 15.000 Kč měsíčně, odměna předsedy Etické komise pak 17.000 Kč měsíčně.