Sekretariát Etické komise

Sekretariát Etické komise pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu zabezpečuje po odborné, organizační a materiální stránce plnění úkolů Etické komise, a to na základě usnesení vlády České republiky č. 332/2012 o materiálním zabezpečení činnosti Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu ze dne 9. května 2012. Sekretariát Etické komise zahájil svou činnost dne 1. června 2012. Funkci sekretariátu vykonává dle čl. 8 odst. 1 Jednacího řádu Etické komise samostatné oddělení zařazené na Úřadu vlády České republiky. Oddělení sekretariátu je tvořeno vedoucí oddělení, třemi referenty a asistentkou. Dle čl. 8 odst. 1 Jednacího řádu Etické komise vykonává vedoucí oddělení funkci tajemníka Etické komise, jehož prostřednictvím ukládají členové komise sekretariátu úkoly.

Od června 2012 do srpna 2013 vykonávala funkci tajemnice Etické komise Mgr. Martina Postupová. Od září 2013 do května 2016 vykonávala tuto funkci Mgr. Martina Horčičková. Od června 2016 do srpna 2016 vykonával tuto funkci Mgr. Josef Štípský (pověřen zastupováním vedoucího oddělení sekretariátu). Od září 2016 do dubna 2021 vykonával tuto funkci Mgr. Josef Mička. Od května 2021 do března 2022 vykonávala tuto funkci Mgr. Lenka Píčová (pověřená zastupováním vedoucího oddělení sekretariátu). Od dubna 2022 vykonává funkci tajemnice Etické komise Mgr. Kateřina Slezáková.

Největší procento z činnosti sekretariátu tvoří vypracování návrhů rozhodnutí Etické komise o odvoláních proti rozhodnutím Ministerstva obrany, kterými jsou zamítány žádosti o vydání osvědčení účastníků odboje a odporu proti komunismu, připravování jednání Etické komise a na základě pověření provádění úkonů ve správním řízení (včetně přípravy veškerých podkladů). V rámci této své činnosti spolupracuje sekretariát s dalšími institucemi, a to především s Ústavem pro studium totalitních režimů, Archivem bezpečnostních složek, Národním archivem či například se státními oblastními archivy, které oslovuje se žádostmi o odborná stanoviska či o další podklady pro jednání Etické komise.

Úkolem sekretariátu je také zastupovat Etickou komisi před soudy České republiky, zejména před správními soudy v řízeních o žalobách proti rozhodnutím nebo činnosti Etické komise a i v jiných řízeních. Sekretariát dále řeší problémy a úkoly související s běžným chodem aparátu správního orgánu (např. komunikace s účastníky řízení či žadateli o informace, zprostředkování komunikace Etické komise se sdělovacími prostředky apod.).

Sekretariát připravuje a zabezpečuje také konání slavnostního předávání ocenění účastníkům odboje a odporu proti komunismu, kterým toto osvědčení udělila přímo Etická komise.