Aktuality

První účastníci třetího odboje převzali osvědčení

V úterý 10. dubna 2012 předal ministr obrany Alexandr Vondra prvních třiadvacet osvědčení účastníkům odboje a odporu proti komunismu. Osvědčení, pamětní dekret ministra obrany a odznak osobně převzalo devatenáct účastníků odboje. Čtyřem bylo osvědčení uděleno in memoriam. Životní příběhy oceněných jsou velmi různorodé, ale spojovala je jedna hlavní myšlenka, kterou bylo vědomé porušování zákonů režimu, s nímž hluboce nesouhlasili. Našli v sobě odvahu bojovat za obnovení svobody a demokracie v tehdejším Československu...

Přidáno: 28.06.2012

V úterý 20. listopadu 2018 se ve Strakově akademii uskutečnilo slavnostní předávání pamětních dekretů a odznaků účastníkům odboje a odporu proti komunismu oceněným Etickou komisí České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.

K oceněným účastníkům odboje a odporu proti komunismu a všem přítomným promluvil čestný host doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., ministr kultury. Za Etickou komisi ČR pronesl proslov prof. PhDr. Jan Sokol, CSc.

Při slavnostním ceremoniálu byli oceněni účastníci odboje a odporu proti komunismu MUDr. Jaroslav Hanzel, Jaroslav Doucha, Otto Černý, Milan Krampota, Marcela Zounková, roz. Vinšová, Ludmila Šeflová, roz. Šimková, Ing. Tomáš Koloděj, Tomáš Toulec, Otakar Nigrin, Božena Doudová, roz. Horká a Ing. Miloslav Fikart. In memoriam byli oceněni Ing. Jaroslav Leibl, Kamil Špaček a Josef Strachota.

Slavnostního předávání ocenění se dále zúčastnila Mgr. Tünde Barthová, pověřená vedením Úřadu vlády ČR, Ing. Petr Špirhanzl, státní tajemník Úřadu vlády ČR, Mgr. Jerguš Sivoš, Ph.D., ředitel sekretariátu předsedy Správní rady Ústavu pamäti národa, Mgr. Ing. Michael Pelíšek, ředitel kanceláře Ústavu pro studium totalitních režimů, Mgr. Světlana Ptáčníková, ředitelka Archivu bezpečnostních složek, plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA, předseda rady Ústavu pro studium totalitních režimů a zároveň ředitel Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany, zástupci Ministerstva vnitra, Konfederace politických vězňů, dále PaedDr. Josef Velfl, ředitel Hornického muzea Příbram a autoři projektu Mene Tekel, Mgr. Jan Řeřicha a MgA. Daniela Řeřichová.

Medailonky oceněných:

 • Pan MUDr. Jaroslav Hanzel (nar. 1956) obdržel osvědčení dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb., neboť skrze pořádání besed v roce 1986 s panem Jaroslavem Foglarem a vydání a šíření knihy Píseň úplňku se zasadil o šíření ideálů Junáka spjatého s demokratickým zřízením a dále svými filmovými snímky natočenými v roce 1989 propagoval svobodu slova, a dle § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 262/2011 Sb., neboť v roce 1989 na území tehdejšího SSSR vystupoval v množství médií s informacemi o politických poměrech v Československu, o přítomnosti protikomunistického disentu a o jeho činnosti, o represivním působení státně-mocenských složek vůči tomuto hnutí, a dále v SSSR šířil své filmové snímky informující o situaci v Československu a inicioval přijetí rezoluce MADO dne 29.10.1989 v Čeljabinsku „K událostem v ČSSR z roku 1968 a k zatýkání a perzekucím představitelů čs. demokratického hnutí probíhající z ledna 1989.“
 • Pan Jaroslav Doucha (nar. 1957) obdržel osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu za to, že od roku 1979 do listopadu roku 1989 v Turnově rozšiřoval samizdatová periodika Infoch, Vokno, Svědectví, Listy, a od roku 1980 také samizdatové periodikum VONS, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2011 Sb.
 • Pan Otto Černý (nar. 1949) obdržel osvědčení dle § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 262/2011 Sb., pro jeho protikomunistickou publicistickou činnost spočívající v autorství článku popisujícího perzekuci politických vězňů v NPT Mírov, který vyšel v periodiku Listy v prosinci 1980, a ve skutečnosti spočívající v jeho působení na pozici redaktora od roku 1986 do konce období nesvobody v periodiku Severské listy, kde též publikoval své články protikomunistického charakteru.
 • Pan Milan Krampota (nar. 1955) obdržel osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu, neboť nejméně od července roku 1980 do července roku 1981 rozšiřoval v Rakousku, Maďarsku a Jugoslávii především mezi občany Československa turisticky pobývající v těchto zemích exilová protikomunistická periodika Demokracie v exilu, Listy, Svědectví, Londýnské listy, Severské listy a Právo lidu, přičemž protikomunistické materiály zasílal i do Československa, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle ust. § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 262/2011 Sb.
 • Paní Marcela Zounková, roz. Vinšová (nar. 1946), obdržela osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu, neboť v roce 1969 iniciovala vznik protikomunisticky zaměřených plakátů, přičemž se následně významně podílela na jejich vytvoření, vlastním vyhotovování a rozšiřování v Rotavě, čímž naplnila formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2011 Sb.
 • Paní Ludmila Šeflová, roz. Šimková (nar. 1934), obdržela osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu pro protikomunistickou činnost v době od listopadu roku 1954 do dubna roku 1955 spočívající v poskytnutí především materiální pomoci (přístřeší a stravy) panu Františku Slepičkovi v přesvědčení, že se jedná o agenta zahraniční zpravodajské služby demokratického státu plnícího zpravodajské úkoly na území Československa, a panu Bohumilu Kellerovi, v přesvědčení, že je též protikomunisticky činný, čímž naplnila formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.
 • Pan Ing. Tomáš Koloděj (nar. 1941) obdržel osvědčení dle ust. § 3 odst. 4 zákona č. 262/2011 Sb., pro zastávání veřejných politických a společenských protikomunistických postojů kritizujících totalitní režim, a to především od listopadu roku 1964 do března 1965, přičemž byl za tyto závažně postižen.
 • Pan Tomáš Toulec (nar. 1955) obdržel osvědčení dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb. za jeho dlouhodobou a soustavnou podporu obnovy demokracie v Československu a dodržování lidských práv a svobod v letech 1977 až 1979.
 • Pan Otakar Nigrin (nar. 1927) obdržel osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu za aktivní působení v protikomunistické odbojové skupině okolo pana Josefa Doubravy; členové skupiny proti komunistickému režimu v Československu bojovali především shromažďováním zpravodajských informací, a to převážně v roce 1952, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.
 • Paní Božena Doudová, roz. Horká (nar. 1922), obdržel osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu pro protikomunistickou činnost spočívající v tom, že v roce 1949 přepsala na blánu k cyklostylu text obdržený od pana Zdeňka Brádlera, jenž byl základem protikomunistického letáku, a následně vyzradila panu Zdeňku Brádlerovi skutečnost, kterou se dozvěděla v rámci výkonu svého zaměstnání u Letecké vojenské akademie v Hradci Králové, že proti ppor. Josefu Měrkovi je vedeno trestní řízení z důvodu jeho protikomunistických výroků, se záměrem poskytnout mu tak pomoc, čímž naplnila formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.
 • Pan Ing. Miloslav Fikart (nar. 1929) obdržel osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu za protikomunistickou činnost spočívající ve spolupráci s panem Borisem Volkem, vykonávajícímu v Československu protikomunistickou činnost v rámci skupiny „Bratrstvo“, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.
 • Pan Josef Strachota, nar. dne 10.02.1905, zemř. dne 12.12.1959, obdržel osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu za veřejné postoje, kterými v obci Člunek v období od roku 1948 do roku 1950 projevoval odpor proti kolektivizaci venkova a zasazoval se o obranu nezadatelného práva vlastnit majetek a svobodně s ním nakládat, za což byl závažně postižen, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 4 zákona č. 262/2011 Sb.
 • Pan Ing. Jaroslav Leibl, nar. dne 10.04.1915, zemř. dne 02.10.1991, obdržel osvědčení dle § 3 odst. 4 zákona č. 262/2011 Sb. za veřejné politické a společenské protikomunistické postoje zastávané v letech 1950 až 1952, za něž byl závažně postižen, a dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb. za jinou protikomunistickou činnost spočívající v jeho dlouhodobých protikomunisticky zaměřených statečných postojích, kdy se v roce 1954 podílel na zasílání dopisů s protikomunistickým obsahem Rádiu Svobodná Evropa, ve výkonu trestu v období minimálně od roku 1957 do roku 1960 projevoval nadále své protikomunistické názory a v roce 1968 se aktivně zapojil do zakládání K-231 v Praze 1.
 • Pan Kamil Špaček, nar. dne 22.09.1925, zemř. dne 26.07.1987, obdržel osvědčení dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb., za aktivní působení v protikomunistické odbojové skupině „Troják“ napojené na významnou protikomunistickou skupinu „Hory hostýnské.“ Skupina „Troják“ především pomáhala ohroženým zatčením a rozšiřovala protikomunistické letáky.

Projev ministra kultury pana doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D Projev ministra kultury pana prof. PhDr. Jana Sokola, Ph.D. CSc., člena Etické komise Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje

Přidáno:

Dne 17. listopadu 2019 si Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu připomněla Den boje za svobodu a demokracii a uctila památku obětí totalitních režimů položením kytice u Památníku obětem komunismu v Praze na Újezdu.

Za Etickou komisi České republiky se akce zúčastnil její předseda Mgr. Jiří Kaucký a členové komise paní Ludmila Rakušanová a Mgr. Miloš Rejchrt, který pronesl u této příležitosti za účasti veřejnosti proslov.

Etická komise uctila Den boje za svobodu a demokracii: Projev přednesl člen Etické komise Mgr. Miloš Rejchrt Etická komise uctila Den boje za svobodu a demokracii: Kytici pokládá předseda EK Mgr. Jiří Kaucký Etická komise uctila Den boje za svobodu a demokracii: Projev přednesl člen Etické komise Mgr. Miloš Rejchrt

Přidáno:

Předseda Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (Etická komise) pan Mgr. Jiří Kaucký byl ke dni 01.09.2020 jmenován prezidentem republiky do funkce předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). S ohledem na neslučitelnost funkcí předsedy ÚOOÚ a funkce člena Etické komise požádal Mgr. Jiří Kaucký vládu České republiky, aby jej odvolala z funkce člena a předsedy Etické komise, která tak učinila ke dni 07.09.2020. Od tohoto dne vykonává v souladu s čl. 7 odst. 1 jednacího řádu Etické komise pravomoci předsedy místopředseda Etické komise PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.

Přidáno:

V úterý 26. listopadu 2019 se v Hrzánském paláci na Hradčanech uskutečnilo slavnostní předávání pamětních dekretů a odznaků účastníkům odboje a odporu proti komunismu oceněným Etickou komisí České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.

 • K oceněným účastníkům odboje a odporu proti komunismu a všem přítomným promluvil čestný host PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr kultury. Za Etickou komisi ČR pronesl proslov prof. PhDr. Jan Sokol, CSc.
 • Při slavnostním ceremoniálu byl oceněn účastník odboje a odporu proti komunismu Ing. Pavel Škoda. In memoriam byli oceněni pan Bohumil Ulihrach, pan Václav Jaroš, pan Josef Skalický a pan Roman Ryšavý.

Slavnostního předávání ocenění se dále zúčastnil pan Jiří Oberfalzer, místopředseda Senátu Parlamentu ČR, pan Ing. arch. Mgr. Ján Pálffy, Ph.D., předseda Správní rady Ústavu pamäti národa SR, pan plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA, ředitel Odboru pro válečné veterány Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany ČR a zároveň předseda Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, paní PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu, PaedDr. Josef Velfl, ředitel Hornického muzea Příbram, autorka projektu Mene Tekel, MgA. Daniela Řeřichová, pan Peter Rendek, výkonný ředitel Platform of European Memory and Conscience a zástupci Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Konfederace politických vězňů, Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR.

Medailonky oceněných:

 • Pan Bohumil Ulihrach (nar. dne 17.01.1906, zemř. dne 17.01.1977) bude oceněn za aktivní působení v protikomunistické odbojové skupině řízené panem Jaroslavem Němečkem, která především prováděla sabotážní činnost a byla napojena na další protikomunistické organizace, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.
 • Pan Václav Jaroš (nar. dne 18.08.1904, zemř. dne 02.07.1975) bude oceněn za svůj podíl na emigraci čtyř osob do demokratického zahraničí na podzim roku 1949, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.
 • Pan Josef Skalický (nar. dne 26.09.1915, zemř. dne 05.05.1989) bude oceněn za své statečné protikomunistické projevy v době výkonu trestu v letech 1952 až 1960, které měly významný vliv na osoby pobývající s ním ve výkonu trestu, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.
 • Pan Roman Ryšavý (nar. dne 05.08.1933, zemř. dne 26.12.1990) bude oceněn za veřejné politické a společenské postoje kritizující komunistický režim a jeho představitele vyjádřené především v letech 1955 a 1962, za které byl závažně postižen, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 4 zákona č. 262/2011 Sb.
 • Pan Ing. Pavel Škoda (nar. 1958) převezme osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu za veřejné politické a společenské postoje kritizující komunistický režim v Československu a jeho představitele vyjádřené v letech 1982 až 1984, za které byl závažně postižen, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 4 zákona č. 262/2011 Sb.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

Přidáno: